Obowiązek informacyjny2018-11-25T09:16:52+00:00

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Poniżej znajduje się informacja wskazująca w jaki sposób  firma „Cztery Korony” sp. z o.o. spółka komandytowa przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  jest firma „Cztery Korony” sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Śremie przy ul. Malczewskiego 1.
 2. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
 3. listownie: Śremie przy ul. Malczewskiego 1
 4. telefonicznie: tel. +48 61 28 29 150.
 5. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, będą przetwarzane w celu :
 6. a) realizacji umowy w oparciu o przesłankę zdefiniowaną w art. 6 ust. 1 lit.  RODO;
 7. b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, dochodzenia  roszczeń, windykacji należności i ewentualnych postępowań, marketingu produktów własnych w oparciu o przesłankę zdefiniowaną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 8. c) obsługi korespondencji;
 9. d) w celach podatkowych i rachunkowych w oparciu o przesłankę zdefiniowaną w art. 6 lit. c.
 10. Dane będą przekazywane odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt 9 RODO [1]  świadczącym usługi dostawy produktów wysyłanych do Państwa drogą pocztową lub pocztą kurierską, usługi księgowości, obsługi informatycznej, podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 11. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny wykonania zawartej z Panią/Panem umowy, a po tym okresie dane będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do  żądania przeniesienia danych.
 13. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa
 14. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do zapewnienia sprawnego przepływu informacji oraz realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.

__________________________________________________________________________

[1] RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.